Pravila in pogoji sodelovanja v natečaju »Iščemo najboljše pridelovalce vina iz slovenskih avtohtonih in udomačenih sort«

Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v natečaju »Iščemo najboljše pridelovalce vina iz slovenskih avtohtonih in udomačenih sort«, katere organizator je Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana (v nadaljevanju Mercator) v sodelovanju s partnerjem Časnik Finance, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: partner, Finance).

Namen natečaja je promocija Mercatorja in njegovih produktov oziroma storitev.

Natečaj poteka od vključno 6.9.2018 od 8:00 ure do vključno 24.9.2018 do 12:00 ure.

Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z natečajem lahko posredujete Financam na e-naslov: alenka.susnik@finance.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Pravila in pogoji sodelovanja

V natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja ali partnerja natečaja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi natečaja.

S sodelovanjem v natečaju udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v natečaju in se z njimi v celoti strinja. Ta pravila in pogoji natečaja bodo dostopni na spletni strani www.ovinu.si, preko povezave Pravila in pogoji.

Način sodelovanja in potek natečaja

V prvi krog izbora bodo uvrščena vsa vina iz Vinskega vodnika 2019, ki izpolnjujejo prijavne pogoje. Poleg vin, ki so v Vinskem vodniku 2019, lahko vinarji dodatno prijavijo svoja vina iz slovenskih avtohtonih in udomačenih sort, in sicer tako, da nam na e-naslov alenka.susnik@finance.si pošljite podatke o vinu, ki ga želite prijaviti na natečaj, in sicer: ime vinarja, ime vina, letnik, sorta, vinorodni okoliš, alkoholna stopnja, število pridelanih steklenic, vrsta in način pridelave, pričakovana drobnoprodajna cena z DDV v evrih.

Po oddaji prijavnice nam vino (tri steklenice na vzorec) pošljite ali dostavite na naslov:

Časnik Finance

Za natečaj Slovenske avtohtone in udomačene sorte

Bleiwesova 30

1000 Ljubljana

 

Zadnji datum za prijavo in dostavo vina je 24. september 2019 do 12.00.

Izbor prvega kroga primernih vin iz Vinskega vodnika 2019 in na podlagi vinarjeve privolitve bo opravil avtor Vinskega vodnika 2019 Robert Gorjak. V drugem krogu bo najboljša vina, pridelana iz slovenskih avtohtonih sort, poiskala strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali že omenjeni vinski poznavalec Robert Gorjak, tudi avtor monografije Slovenija, vinska dežela, Jože Rozman, dolgoletni novinar, urednik in vinski publicist, Vanja Alič, urednik spletnega mesta Ovinu.si, ter predstavnik Mercatorja Luka Kompare, vodja programa.

Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik izbiranja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu Financ, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po izboru.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo podjetniki z že delujočim podjetjem ali podjetjem v ustanavljanju, samostojni podjetniki ali posamezniki s statusom kmeta ali samostojnega delavca. Pozivamo, naj se prijavijo predvsem tisti, ki imajo željo po krepitvi prodajnih kanalov in želijo povečati svojo prodajno mrežo, ker  prijavljenega izdelka (vina) še ne tržijo množično.

Pogoji za prijavo?

Pomemben pogoj za prijavo na natečaj je, da je prijavljeno vino pridelano stoodstotno samo iz ene od omenjenih avtohtonih sort in da ne gre za zvrst, četudi bi bila pridelana iz omenjenih avtohtonih sort. In še: prijavljeno vino mora biti letnik 2017 ali 2018. 

Tri zmagovalna vina bomo razglasili 4. novembra z objavo na spletnem mestu Ovinu.si, v časopisu Finance in na družbenih omrežjih Ovinu.si.

Nagrada

Nagrajence oziroma njihova vina bo podjetje Mercator med 4. novembrom in 12. aprilom 2020 umestilo na prodajne police v Mercator hipermarketov po Sloveniji. Poleg tega bo pripravilo promocije na prodajnih mestih, zmagovalcem pa bo na voljo še predstavitev v Mercatorjevih medijih (letak, spletna stran, družbena omrežja). Na prodajnem mestu bodo njihovi izdelki tudi posebej označeni. Časnik Finance bo zmagovalce in njihova vina predstavil v svojih izbranih medijih.

Finance bodo izbrane vinarje o nagradi obvestilo v 2 dneh od izbire, predvidoma 10. oktobra 2019, in sicer pisno po e-pošti. Če se nagrajenec ne javi v 5 dneh po razglasitvi, izgubi pravico do nagrade.

Pravica organizatorja in partnerja

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator in partner pridržujeta pravico, da udeležencu sodelovanje v natečaju zavrne ali ga iz natečaja izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator in partner ugotovita, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v natečaju;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator in partner ne odgovarjata za:

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju.

Organizator in partner ne nosita nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v natečaju (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v natečaju na lastno odgovornost.

Organizator in partner ne prevzemata nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v natečaju.

V primeru okoliščin, na katere organizator in partner ne moreta vplivati (višja sila), se natečaj lahko odpove. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator in partner ne odgovarjata za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Splošni pogoji

Pravila in vsebino natečaja lahko organizator spremeni, če so za to razlogi, recimo tehnični, komercialni ali drugi. O spremembah oziroma dopolnitvah pravil in vsebine natečaja bo organizator udeležence pravočasno obvestil.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali prekinitve natečaja kot tudi, da nagrade zaradi utemeljenih razlogov ne izroči nagrajencu.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za drugo obliko izplačila ali jo prenesti na tretjo osebo.

Varovanje osebnih podatkov
Partner natečaja Finance d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posameznega natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in internim Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Partner se zavezuje, da brez izrecne privolitve udeležencev posameznega natečaja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe izvedbe natečaja, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v natečaja, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • letnica rojstva (za potrditev polnoletnosti udeleženca natečaja);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja, davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Več v politiki zasebnosti.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za uresničevanje obveznosti iz naslova podeljevanja nagrad.

Časnik Finance, časopisno založništvo, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. vložek. 1/31402/00, osnovni kapital znaša 2.795.860,00 EUR; ID številka z DDV: SI19093535. Direktor Peter Frankl.

Ekipa O vinu
Ljubljana, 30. 8. 2019